กศน.ตำบลคลองท่อมใต้

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

บริบทชุมชนตำบลคลองท่อมใต้

ประวัติ กศน.ตำบลคลองท่อมใต้

ตามระเบียบราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ มีบุคลาการที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ปรึกษาและจัดกิจกรมการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนได้ตลอดเวลา ซึ่งสถานที่ใดที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น “เรียกว่าศูนย์การเรียนชุมชน” จากราชบัญญัติดังกล่าว ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2546 โดยครูอาสาสมัคร และศูนย์การเรียนชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคลองขนานซึ่งเป็นผู้จัดตั้งศรช.
ในขณะนั้นมีนักศึกษาและประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสิ้น 42 คน โดยเป็นทั้งกลุ่มเครือข่าย กศน.พนักงานของห้างร้านต่างๆด้วนได้จัดขึ้นเป็นการเริ่มต้น จึงได้พบกับปัญหาหลายด้านทั้งความไม่สะดวกของอาคารสถานที่ จำนวนนักศึกษาที่มีน้อย กลุ่มองค์กรต่างๆไม่เห็นความสำคัญทำให้การบริหารจัดการยากลำบาก และด้วยการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของนักศึกษาจึงทำให้มีศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคลองท่อมใต้เป็นศูนย์การเรียนที่เข้มแข็ง
ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ มีนักศึกษา 200 คน เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยหน่วยงานราชการต่างๆ กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนใช้สถานที่เป็นที่ประชุมปรึกษาต่างๆรวมทั้งองค์กรราชการ เช่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานใช้เป็นสถานที่ฝึกฝีมือแรงงาน ที่ดินอำเภอคลองท่อมใช้เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ติดต่อสิทธิที่ดินทำกิน กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรหมู่บ้าน SME ใช้เป็นศูนย์ประสานงานต่างๆ

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของตำบลคลองท่อมใต้

ประวัติตำบลคลองท่อมใต้
ตำบลคลองท่อมใต้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 85% ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านเหนือ บ้านคลองท่อมใต้ บ้านคลองขนาน บ้านนาใน บ้านแชงเปิง บ้านวังหิน บ้านใต้ บ้านในควน บ้านหน้าค่าย
สภาพทั่วไปของตำบล
ตำบลคลองท่อมใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 54,500 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบติดชายทะเล ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเพหลาและตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,780 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,662 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย ประมง และรับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
2. โรงพยาบาล
3. โรงเรียน สถานศึกษา
4. เทศบาล
5. วัด โบสถ์ มัสยิด
6. พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม
ข้อมูลเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลคลองท่อมใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลคลองท่อมใต้
ตำบลคลองท่อมใต้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
บ้านเหนือ บ้านคลองท่อมใต้*อยู่ในเขต อบต. เพียงบางส่วน

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
บ้านคลองขนาน บ้านนาใน

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
บ้านแชงเปิง บ้านวังหิน

หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
บ้านใต้ บ้านในควน

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย

ข้อมูลประชากร
จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุประชากร จำนวนเพศชาย
(คน) จำนวนเพศหญิง
(คน) จำนวนรวม
(คน)
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
3 ปี – 5 ปี
6 ปี – 11 ปี
12 ปี – 14 ปี
15 ปี – 17 ปี
18 ปี – 25 ปี
26 ปี – 49 ปี
50 ปี – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี 26
53
57
185
100
87
314
880
218
170 9
57
98
223
106
111
328
735
151
146 20
100
155
405
206
198
642
1,615
369
316
รวมทั้งหมด 2,090 1,964 4,054

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ได้แก่
ปลูกยางพารา
ปลูกปาล์มน้ำมัน
อาชีพเสริม ได้แก่
เสื่อ ของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองท่อมใต้
ไวท์ กาแฟกึ่งสำเร็จรูป และไข่เค็มสมุนไพร ของกลุ่มแม่บ้านตำบล
คลองท่อมใต้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. ป่าไม้
2. ป่าชายเลน
ข้อมูลจำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการ
ข้อมูลจำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการ แยกตามจำนวนหมู่บ้าน

ที่
หมู่บ้าน จำนวนชาย
(คน) จำนวนหญิง
(คน) ทั้งหมด
(คน)
1 บ้านเหนือ 12 18 30
2 บ้านคลองท่อมใต้ 19 16 39
3 บ้านคลองขนาน 5 8 13
4 บ้านนาใน 5 6 7
5 บ้านแชงเปิง 4 8 12
6 บ้านวังหิน 3 5 7
7 บ้านใต้ 13 7 26
8 บ้านในควน 3 7 5
9 บ้านหน้าค่าย 2 2 4
รวมทั้งสิ้น 66 77 ๑๔๓

แหล่งเรียนรู้

ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่
1 พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
2 ป่าชายเลน บ้านใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
3 ห้องสมุดประชาชน คลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม

ข้อมูลภาคีเครือข่าย
ทำเนียบหน่วยงาน / เครือข่าย
ลำดับ หน่วยงาน / เครือข่าย ที่อยู่
1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์บริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับ
หน่วยงาน / เครือข่าย
ที่อยู่
2 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนบ้านคลองขนาน หมู่ที่ 3 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนบ้านแชงเปิง หมู่ที่ 5 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพ หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
3 สถานที่ราชการ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลคองท่อม หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
เทศบาลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

คณะภาคีเครือข่าย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

นายนิติพัฒน์ ศรีขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

นายปฐม ศรีเกิด นายถาวร ชูกลิ่น
รองนายกองค์การบริหาร รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองท่อมใต้ คนที่ 1 ส่วนตำบลคลองท่อมใต้ คนที่ 2

นางปารวี เหร่เด็น
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

ผลิตภัณฑ์ชุมชน มี กาแฟ ลูกปัด ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ปูนิ่ม และไวน์ผลไม้

กาแฟ ลูกปัด

ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ปูนิ่ม

ประวัติ กศน.ตำบลคลองท่อมใต้

ตามระเบียบราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ มีบุคลาการที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ปรึกษาและจัดกิจกรมการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนได้ตลอดเวลา ซึ่งสถานที่ใดที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น “เรียกว่าศูนย์การเรียนชุมชน” จากราชบัญญัติดังกล่าว ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2546 โดยครูอาสาสมัคร และศูนย์การเรียนชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคลองขนานซึ่งเป็นผู้จัดตั้งศรช.
ในขณะนั้นมีนักศึกษาและประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสิ้น 42 คน โดยเป็นทั้งกลุ่มเครือข่าย กศน.พนักงานของห้างร้านต่างๆด้วนได้จัดขึ้นเป็นการเริ่มต้น จึงได้พบกับปัญหาหลายด้านทั้งความไม่สะดวกของอาคารสถานที่ จำนวนนักศึกษาที่มีน้อย กลุ่มองค์กรต่างๆไม่เห็นความสำคัญทำให้การบริหารจัดการยากลำบาก และด้วยการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของนักศึกษาจึงทำให้มีศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคลองท่อมใต้เป็นศูนย์การเรียนที่เข้มแข็ง
ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ มีนักศึกษา 200 คน เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยหน่วยงานราชการต่างๆ กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนใช้สถานที่เป็นที่ประชุมปรึกษาต่างๆรวมทั้งองค์กรราชการ เช่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานใช้เป็นสถานที่ฝึกฝีมือแรงงาน ที่ดินอำเภอคลองท่อมใช้เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ติดต่อสิทธิที่ดินทำกิน กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรหมู่บ้าน SME ใช้เป็นศูนย์ประสานงานต่างๆ

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของตำบลคลองท่อมใต้

ประวัติตำบลคลองท่อมใต้
ตำบลคลองท่อมใต้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 85% ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านเหนือ บ้านคลองท่อมใต้ บ้านคลองขนาน บ้านนาใน บ้านแชงเปิง บ้านวังหิน บ้านใต้ บ้านในควน บ้านหน้าค่าย
สภาพทั่วไปของตำบล
ตำบลคลองท่อมใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 54,500 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบติดชายทะเล ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเพหลาและตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,780 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,662 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย ประมง และรับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
2. โรงพยาบาล
3. โรงเรียน สถานศึกษา
4. เทศบาล
5. วัด โบสถ์ มัสยิด
6. พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม
ข้อมูลเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลคลองท่อมใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลคลองท่อมใต้
ตำบลคลองท่อมใต้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
บ้านเหนือ บ้านคลองท่อมใต้*อยู่ในเขต อบต. เพียงบางส่วน

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
บ้านคลองขนาน บ้านนาใน

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
บ้านแชงเปิง บ้านวังหิน

หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
บ้านใต้ บ้านในควน

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย

ข้อมูลประชากร
จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุประชากร จำนวนเพศชาย
(คน) จำนวนเพศหญิง
(คน) จำนวนรวม
(คน)
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
3 ปี – 5 ปี
6 ปี – 11 ปี
12 ปี – 14 ปี
15 ปี – 17 ปี
18 ปี – 25 ปี
26 ปี – 49 ปี
50 ปี – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี 26
53
57
185
100
87
314
880
218
170 9
57
98
223
106
111
328
735
151
146 20
100
155
405
206
198
642
1,615
369
316
รวมทั้งหมด 2,090 1,964 4,054

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ได้แก่
ปลูกยางพารา
ปลูกปาล์มน้ำมัน
อาชีพเสริม ได้แก่
เสื่อ ของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองท่อมใต้
ไวท์ กาแฟกึ่งสำเร็จรูป และไข่เค็มสมุนไพร ของกลุ่มแม่บ้านตำบล
คลองท่อมใต้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. ป่าไม้
2. ป่าชายเลน
ข้อมูลจำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการ
ข้อมูลจำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการ แยกตามจำนวนหมู่บ้าน

ที่
หมู่บ้าน จำนวนชาย
(คน) จำนวนหญิง
(คน) ทั้งหมด
(คน)
1 บ้านเหนือ 12 18 30
2 บ้านคลองท่อมใต้ 19 16 39
3 บ้านคลองขนาน 5 8 13
4 บ้านนาใน 5 6 7
5 บ้านแชงเปิง 4 8 12
6 บ้านวังหิน 3 5 7
7 บ้านใต้ 13 7 26
8 บ้านในควน 3 7 5
9 บ้านหน้าค่าย 2 2 4
รวมทั้งสิ้น 66 77 ๑๔๓

แหล่งเรียนรู้

ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่
1 พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
2 ป่าชายเลน บ้านใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
3 ห้องสมุดประชาชน คลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม

ข้อมูลภาคีเครือข่าย
ทำเนียบหน่วยงาน / เครือข่าย
ลำดับ หน่วยงาน / เครือข่าย ที่อยู่
1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์บริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับ
หน่วยงาน / เครือข่าย
ที่อยู่
2 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนบ้านคลองขนาน หมู่ที่ 3 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนบ้านแชงเปิง หมู่ที่ 5 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพ หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
3 สถานที่ราชการ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลคองท่อม หมู่ที่ 9 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
เทศบาลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

คณะภาคีเครือข่าย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

นายนิติพัฒน์ ศรีขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

นายปฐม ศรีเกิด นายถาวร ชูกลิ่น
รองนายกองค์การบริหาร รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองท่อมใต้ คนที่ 1 ส่วนตำบลคลองท่อมใต้ คนที่ 2

นางปารวี เหร่เด็น
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

ผลิตภัณฑ์ชุมชน มี กาแฟ ลูกปัด ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ปูนิ่ม และไวน์ผลไม้

กาแฟ ลูกปัด

ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ปูนิ่ม

ไวน์ผลไม้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: